Ebeltoft DaghøjskoleFøtex EbeltoftMurer- og Entreprenørfirma Jens KvistPlusIceKvickly EbeltoftKKT - Skilte og TryksagerPiccoli IVSApelgren Jordt CoffeeSimply Tea

Foreningens vedtægter

Navn, hjemsted og formål:

§ 1
Foreningens navn er: “Ebeltoft@Net”.
Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune.

§ 2
Det er foreningens formål at arbejde for den bedst mulige præsentation af erhvervslivet i Sydøstlige Djursland på Internettet.
Foreningen “Ebeltoft Net” er åben for alle virksomheder, organisationer og private m.v. i anførte område.


Generalforsamlingen.


§ 3
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes mindst én gang om året inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt pr. email til medlemmerne med minimum 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal følge generalforsamlingens dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

A: Valg af dirigent.
B: Formandens beretning samt handlingsplan for kommende år.
C: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
D: Fremlæggelse af budget for kommende år samt fastsættelse af kontingent.
E: Behandling af indkomne forslag.
(Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).
F: Valg af: 1: 3 - 5 medlemmer til bestyrelsen. 2: Revisor.
G. Eventuelt.

På en generalforsamling -ordinær som ekstraordinær -har kun fremmødte medlemmer stemmeret og valgbarhed.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt 1/3 af medlemmerne begærer og begrunder dette.


Bestyrelsen.

§ 4
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år afgår 1 respektive 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§ 5
Foreningen tegnes ved sin formand eller i dennes fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningen kan meddele prokura til sin kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Der skrives referat over bestyrelsens møder og beslutninger.
Ved det efterfølgende møde gennemlæses og underskrives referatet af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen kan oprette udvalg og arbejdsgrupper og supplere disse med menige medlemmer.

 

Økonomi og regnskab.

§ 6
For foreningens gæld hæftes alene med foreningens ejendele og/eller formue.
Årsregnskabet følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Vedtægtsændringer.

§ 7
Ændringer af eller tilføjelser til disse vedtægter kan vedtages på en generalforsamling ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.

 

Foreningens opløsning.

§ 8
Foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling -ordinær eller ekstraordinær - og kan ske med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer bestyrelsen i samråd med Ebeltoft Kommune beslutning om anbringelse af foreningens formue og ejendele.
Bestyrelsen kan udpege en likvidator, og såfremt hele bestyrelsen er afgået, udpeges likvidator af Sø - og Handelsrettens skifteafdeling.

Disse vedtægter er ændret på generalforsamlingen den 28. april 2014.

Dirigent: Mads F. Petersen 

Bestyrelse: Lars Kiel, Kurt Birkedal, Erik Grønlund, Peder Holmriis og Hannah Rørbye Nissen

 

Dette site bruger Cookies. Hvis du klikker "Fortsæt" accepterer du dette.
Læs mere om brug af cookies og vores privatlivspolitik her...