Ebeltoft DaghøjskoleFøtex EbeltoftMurer- og Entreprenørfirma Jens KvistEgsmark Strand-Logi - VandkærsholmPlusIceKvickly EbeltoftKKT - Skilte og TryksagerPiccoli IVSApelgren Jordt Coffee

Generalforsamling april 2023

Ebeltoft @ Net

 

Referat

fra foreningens ordinære generalforsamling den 27. marts 2023

 

Hannah Rørbye bød de 17 fremmødte medlemmer velkommen og takkede Rasmus Jordt for invitationen til at besøge lokalerne på Strandvejen.

 

Generalforsamlingen blev afviklet på bedste vis og Rasmus havde efterfølgende et interessant indlæg om kaffebønnernes dyrkning, produktion og nydelse.

 

Der var en hilsen fra bestyrelsesmedlem Erik Grønlund, som var forhindret i at deltage.

 

Dagsorden

 

A:             
Valg af dirigent.

Axel Hempel Andersen blev valgt med akklamation og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og beslutningsdygtig.

 

B:             
Formandens beretning samt handlingsplan for det kommende år.

I forbindelse med beretningens fremlæggelse blev der bragt flere skåler i anledning af, at foreningen i januar kunne fejre sit 25-års jubilæum.

Forretningen ”Hos Walter” var sponsor for en lækker flaske med coffee rom likør fra Den Dominikanske Republik.

Der var en varm tak til Lars Kiel for de mange år i bestyrelsen og ikke mindst den lange periode som formand. Lars Kiel fik en gave inspireret af emnet ”kaffe”.

Den skrevne beretning er anbragt efter ”Eventuelt”.

Beretningen blev godkendt.

 

C:             
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022.

Efter aftale med foreningens kasserer, fremlagde statsaut. revisor Peter Kjeldsen regnskabet.

Der var et underskud på 26 kr.

Egenkapitalen er herefter 48.115 kr.

Den nuværende hjemmeside er fuldt ud afskrevet.

Ved årsskiftet var likviditeten på 59.821 kr.

Peter Kjeldsen betegnede såvel resultat som egenkapital som værende tilfredsstillende.

Regnskabet blev godkendt.

Det reviderede regnskab kan rekvireres hos Bjørn Helmer (til@helmers.dk).

 

D:             
Fremlæggelse af budget for 2023 samt fastsættelse af kontingent for 2024.

Der budgetteres med et resultat på 1.043 kr.

Der var ingen spørgsmål eller debat, hvorefter budgettet blev godkendt.

Kontingentet for 2024 er uændret 100 kr.

                

E:             
Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til debat.

 

F:              1.               Følgende medlemmer blev genvalgt til 
                                   bestyrelsen:

                                   Peder Holmriis og Erik Grønlund.

                                   Efter eget ønske var Lars Kiil udtrådt af  bestyrelsen.

                                   Claus Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen.                                                                                                                           

                      2.          Revisor:

                                   Genvalg af Revisionsfirmaet Kovsted &
                                   Skovgaard, Ebeltoft, ved 
statsaut. revisor Peter
                                   Kjeldsen.

                

G.             
Eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en varm tak til Rasmus Jordt, Peder Kjeldsen og aftenens dirigent Axel Hempel Andersen.

 

 

Konstituering.

 

Foreningen har efterfølgende konstitueret sig med Claus Pedersen som formand og Kurt Birkedal som kasserer. Bjørn Helmer er fortsat foreningens sekretær m.m.

 

Ebeltoft, den 3. april 2023
    

 

Referent: Bjørn Helmer                                                    Dirigent: Axel Hempel Andersen

 

                

*  *  *

 

Beretning.

Foreningen Ebeltoft Net blev fredag den 23. januar 1998 stiftet ved en generalforsamling i lokaler tilhørende Djurslands Bank i Ebeltoft.

Vores lille forening har således i år haft 25-års jubilæum.

Der blev skålet i anledning af jubilæet med coffee rom likør fra Hos Walter.

Det hele startede dog flere måneder tidligere på Bjørns erhvervskontor. Her fik han besøg af en IT-konsulent, som præsenterede ham for internettet.

Der var den gang ganske få virksomheder i Ebeltoft, som benyttede dette nye medie.

Der blev derfor arrangeret et fyraftensmøde hos Kvadrat, hvor omkring 100 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv fik en demonstration på storskærm.

På et møde hos Steff Houlberg den 12. december 1997 blev det besluttet at arbejde for en koordineret indsats for Ebeltoft på Internettet. Der blev nedsat en initiativgruppe bestående af advokat Henrik Brandt-Madsen, statsaut. revisor Aage Madsen, bibliotekar Elsebeth Kirkebæk, konsulent Claus Holm Larsen samt erhvervschef Bjørn Helmer.

Det blev i gruppen besluttet at arbejde for, at Erhvervsrådet fik sin egen hjemmeside med præsentation af det lokale erhvervsliv. Derfor navnet Ebeltoft Net.

Aage Madsen foreslog, at hjemmesiden skulle finansieres via kontingenter og annoncer. Da annoncer var belagt med moms, var det ikke hensigtsmæssigt at lade Erhvervsrådet moms registrere, og hjemmesiden skulle derfor have sin egen bestyrelse.

Vi er nu fremme ved den stiftende generalforsamling den 23. januar 1998, som var besøgt af 16 personer.

Der blev valgt følgende bestyrelse:

Formand Torben MIlvang.
Næstformand Ole Brus Sørensen
Kasserer Elsebæk Kirkebæk
Øvrige: Henrik Brandt Madsen og Claus Holm Larsen.

Revisor: Aage Madsen.

Sideløbende med alt dette var Bjørn Helmer i kontakt med IT-college ved Grenå Tekniske Skole og den første primitive hjemmeside ved oprettet med hjælp fra elever herfra.

Hjemmesiden var i sin oprindelse en fortegnelse over erhvervslivet i Ebeltoft kommune med omkring 675 virksomheder, foreninger, bureauer og forretninger m.m.

Den første udgave fungerede dog ikke ret længe, og blev erstattet af en nye version ved konsulent Claus Holm Larsen, som var ansat hos det lokale AOF.

Lars Kiel kom ind i bestyrelsen i 2000 og blev fadder til de efterfølgende versioner og efter at erhvervsrådet i 2001 blev nedlagt, var det med større og større vanskeligheder at holde erhvervsregisteret opdateret, hvorfor dette formål blev opgivet.

Efter at erhvervsrådet var nedlagt besluttede hjemmesidens bestyrelse at fortsætte, da den mente, der fortsat var et behov for at markere Ebeltoft kommunes erhverv på Internettet.

I de efterfølgende år foretog Lars Kiel flere opdateringer af hjemmesiden.

Den nuværende version er opbygget i et samarbejde med Claus Petersen med Lars Kiel for det grafiske udtryk og Claus Petersen som maskinmesteren, der klarede den tekniske opbygning.

Kontingentet på kr. 100,- og annonceprisen på kr. 1.000, - plus moms har været gældende fra den første start. Målet var stedse at have en kapital til rådighed, så løbende justeringer kunne gennemføres. Da foreningen på et tidspunkt havde samlet en egenkapital på næsten 90.000, - kr. anbefalede revisor Aage Madsen at der blev foretaget en ”nedsparing”, og bestyrelsen valgte at følge dette råd.

Der var desuden en frygt for, at foreningen kunne blive opfattet som en virksomhed med efterfølgende beskatning samt andre eventuelle fortrædeligheder.

Opfattelsen har været, at en egenkapital mellem 40.000, - og 50.000.- var tilstrækkelig.

 

Og nu til noget helt andet.

Vi befinder os i aften hos Apelgreen Jordt Coffee i nogle historiske bygninger.

Hvis man går ind igennem porten kommer man til Jørgen Faaborgs gård, som blev opført i 1761. Jørgen Faaborg var kongelig vejer og måler, men havde desuden en omfattende købmandsvirksomhed, Bemærkelsesværdig er ikke mindst den pragtfulde svalegang, som for få år siden fik en tiltrængt renovering.

Vi befinder os i den nederste etage af ”Det gamle kornmagasin” fra 1851. En meget majestætisk bygning, som oprindeligt blev indrettet til pakhus, tørreri og kornloft.

Det var købmand Peter Thue Møller, der var bygherre. Her tilberedtes kornet, der skulle bruges til spritfremstilling. En af købmandens specialiteter var fremstilling af kommenakvavit, som man kunne se averteret i aviser helt op til Viborg.

Tidens afholdsfolk var ikke glade for den driftige købmandsvirksomhed.

Måske skal der her i fremtiden indrettes kafferisteri. Planerne herfor er i dag lidt uvisse.

Vi modtager gerne forslag til placeringen af vore kommende generalforsamlinger/årsmøder.

Næste gang kan blive hos Maltfabrikken, hvor Bjørn har en positiv tilkendegivelse fra Kristian Krogh. Filmhøjskolen kan også blive aktuel. Her skal der ske en større udvidelse frem mod 2025.

I 2022 har der været et fortsat højt aktivitetsniveau.

Efter at vi for et par år siden måtte bide i det sure æble og betale over kr. 6.000, - for at benytte et fotografi fra Molskroen, er Bjørn blevet meget forsigtig og anvender helst sine egne fotografier eller sikrer sig, at måtte anvende tilsendte materialer.

Der har været omtaler fra diverse museer, forretninger, flere kunstforeninger, virksomheder, ferieperioder og institutioner m.m. Bjørn har udarbejdet en liste med 30 emner, som interesserede kan fordybe sig nærmere i.

Som det senere vil fremgå af regnskabet er antallet af medlemmer næsten det sammen, ligesom der også på annoncesiden har været en lille stigning i forhold til året før.

Når vi har omtaler af forretninger m.m. sker det ofte, at pågældende også tegner et medlemskab hos os.

For nogle år siden kom vi på Instagram. Der er pr. dato 105 opslag og 324 følgere. Vi følger selv 35.

Besøgstallet ligger meget på niveau med de seneste år. Det kan svinge fra ganske på til flere snese i døgnet. Vi har fortsat en fremtrædende plads hos Turistforeningen (som vi betaler for) ligesom der er links fra andre i området.

Der er tegn på, at omtaler hos os kan have en vis effekt. Der er flere, som af egen drift retter henvendelse for at få omtale.

Bestyrelsen er fortsat glad for den måde vor hjemmeside præsenterer sig på, og der er ikke aktuelle planer om at få den ændret totalt.

Der er altid 12 artikler, hvor de nye kommer ind i øverste venstre hjørne, og derved skubber en omtale ud i nederste højre hjørne. Nederst er der et vist antal faste artikler om og fra Ebeltoft. De kommer ind fra tid til anden i takt med aktiviteten.

Der kan komme nogle enkelte justeringer, hvilket vi drøfter med Lars Kiel og Claus Petersen.

Lars Kiel kom, som tidligere omtalt, ind i bestyrelsen i 2000, men har nu besluttet, at udtræde.

Jeg vil afrunde denne beretning med på bestyrelsens og administrationens vegne at rette en varm tak til Lars for de mange år.

Vi kommer til at savne Lars, men det er ikke det samme som, at vi skal undvære ham, da han fortsat vil være behjælpelig med flere opgaver.

Vi har haft lidt hovedbrug med at finde en passende gave, men efter flere forhandlinger med Lene og Lars og andre, er vi kommet frem til noget med kaffe.

Rasmus Jordt havde komponeret en meget speciel gave til Lars. Den indeholdt bl.a. kaffe og kaffebønner i forskellige udgaver

 

Dette site bruger Cookies. Hvis du klikker "Fortsæt" accepterer du dette.
Læs mere om brug af cookies og vores privatlivspolitik her...