Ebeltoft DaghøjskoleFøtex EbeltoftMurer- og Entreprenørfirma Jens KvistPlusIceKvickly EbeltoftKKT - Skilte og TryksagerPiccoli IVSApelgren Jordt CoffeeSimply Tea

Generalforsamling april 2024

Ebeltoft @ Net 

Referat

fra foreningens ordinære generalforsamling den 8. april 2024 

Claus Pedersen bød de 16 fremmødte medlemmer velkommen og takkede Alexis Kaae for invitationen til at besøge Simply Tea og te salonen ved Krakær. 

Generalforsamlingen blev afviklet på bedste vis og Alexis havde efterfølgende et interessant indlæg om tebladenes dyrkning, produktion og nydelse. Hun fortalte med stor indlevelse og viden om denne kostelige drik, som ikke mindst englænderne sætter så stor pris på. 

Der var en hilsen fra bestyrelsesmedlemmerne Erik Grønlund og Peder Holmriis, som var forhindret i at deltage. 

Dagsorden 

A:              Valg af dirigent.

Axel Hempel Andersen blev valgt med akklamation og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og beslutningsdygtig. 

B:              Formandens beretning samt handlingsplan for det kommende år.

                 I forbindelse med beretningens fremlæggelse blev det nævnt, at dette vare den 27ende generalforsamling i foreningens levetid.

                 Den skrevne beretning er anbragt efter ”Eventuelt”.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

C:              Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023.

Efter aftale med foreningens kasserer fremlagde registreret. revisor Carl-Emil Nielsen regnskabet.

                 Der var et overskud på 1.421 kr.

                 Egenkapitalen er herefter 49.535 kr.

Den nuværende hjemmeside er fuldt ud afskrevet.

Ved årsskiftet var likviditeten på 66.269 kr.

Carl-Emil Nielsen betegnede såvel resultat som egenkapital som værende tilfredsstillende.

Der var enkelte spørgsmål fra Frode Munch og Hjördis Ejnarsdóttir, og de fik fyldestgørende svar fra revisoren.

Regnskabet blev godkendt.

                 Det reviderede regnskab kan rekvireres hos Bjørn Helmer (til@helmers.dk). 

D:              Fremlæggelse af budget for 2024 samt fastsættelse af kontingent for 2025.

                 Der budgetteres med et resultat på 275 kr.

Der var ingen spørgsmål eller debat, hvorefter budgettet blev godkendt.

Kontingentet for 2025 er uændret 100 kr.                

E:              Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde efter anbefaling fra foreningens revisor fremsat forslag til enkelte ændringer af vedtægterne.

Det var ny lovgivning på området, som havde gjort dette nødvendigt.

Revisor gav en god redegørelse herfor og ændringerne blev vedtaget uden debat. 

F:              1.               Følgende medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen:

                                        Hannah Rørbye og Kurt Birkedal.                                                                                                                          

                      2.               Revisor:

Genvalg af Revisionsfirmaet Kovsted & Skovgaard, Ebeltoft, ved

registreret revisor Carl-Emil Nielsen.

                

G.              Eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en varm tak til Alexis Kaae fra Simply Tea, revisor Carl-Emil Nielsen og aftenens dirigent Axel Hempel Andersen. 

 

Konstituering. 

Foreningen har efterfølgende konstitueret sig med Claus Pedersen som formand og Kurt Birkedal som kasserer. Bjørn Helmer er fortsat foreningens sekretær m.m.

 

Ebeltoft, den 18. april 2024

Referent: Bjørn Helmer                                                    Dirigent: Axel Hempel Andersen

                 

*  *  * 

Beretning.

Foreningen Ebeltoft@Net har efterhånden en del år bag sig, og denne generalforsamling er nummer 27 i rækken. 

Heldigvis behøver vi i år ikke at tage hensyn til Corona og andre fortrædeligheder, og selvom vi desværre dagligt hører om store problemer uden for landets grænser, kan vi i denne kreds mødes og hygge os med hinandens selskab.  

Der har i 2023 været stor stabilitet i antallet af medlemmer, så vi holder nogenlunde status quo. Dette vil også fremgå af regnskabet. 

Vi har mistet en par annoncører, men også fået en ny i og med at Alexis og Simply Tea med det samme ønskede at blive medlem og annoncør. En stor tak for det. 

Da foreningen har en fornuftig økonomi, og da vi helst ikke skal behandles som en virksomhed med påligning af skat og andre ubehageligheder, har der derfor ikke være nogen grund til panik. 

For nogle år siden blev det besluttet at komme med på Instagram og Ebeltoft@Net og Bjørn har nu haft 123 opslag på dette medie. 

Disse opslag har primært til formål at generere trafik til foreningens hjemmeside, som jo er vores hovedmedie. 

Der er indtil videre knap 330 som har valgt at følge os på Instagram. 

Bjørn modtager gerne egnede fotografier fra vores medlemmer til optagelse på Instagram. Det skal derfor være min opfordring her, at medlemmerne sender fotografier med tilhørende tekst til Bjørn. Aht. ophavsret er det vigtigt at i selv har taget billederne! 

I de seneste år har Bjørns hjemlige situation gjort, at det ikke har været muligt for ham at foretage samme udadvendte aktiviteter som tidligere, men der har i årets løb dog været mange omtaler på hjemmesiden om forskellige former for aktiviteter og udstillinger m.v. fra vores del af kommunen. 

Besøgstallet på hjemmesiden kan i øvrigt svinge meget fra dag til dag, men er overordnet yderst stabilt og modsvarer tidligere års besøgstal. Vi har dog siden midten af marts haft problemer med den server, hvor vores hjemmeside er placeret, hvilket har bevirket, at det tager længere tid at komme ind på siden. Vi arbejder pt. på at få dette problem løst. 

Fra bestyrelsens side er vi ikke utilfredse med den måde vores nuværende hjemmeside ellers præsenterer sig på. Udgiften til hjemmesiden er afskrevet fuldt ud og da der ikke er umiddelbare planer om en ændring af udseendet, har vi atter et år uden afskrivninger. 

For nogen tid siden fik vi en henvendelse fra Nationalmuseet, som var ved at undersøge en voldsom episode i 1789 i København, hvor nattevægtere var involverede. Museet havde fundet frem til vores hjemmeside og en video om Ebeltofts vægtere, som Bjørn tidligere havde fremstillet.

Nationalmuseet fremstillede i første omgang en podcast.

Den ene af vægterne, som er en god bekendt af Hanne og Bjørn, har i 40 år været ansat ved den Kongelige Opera og deltager fortsat i flere store kor som malmfuld bassanger. 

Vi har fortsat flere, som selv retter henvendelse til os vedrørende omtaler af arrangementer. Det er f.eks. Ebeltoft Kunstforening, Glas, diverse sammenslutninger af kunstnere, BogBy Ebeltoft, Ebelfestival, Fuglsøcenteret, Syddjurs Folkeuniversitet og Turistforeningen m.fl.

Jeg vil på dette sted rette en tak til disse mange instanser, som er flinke til at gøre os opmærksom på, når der sker noget i vores område.

Det er med til at brande EBELTOFT navnet i ind- og udland. 

For kort tid siden fik vi en henvendelse fra vores revisor, at ny lovgivning stillede større krav med hensyn til revisionen og dermed en stigning i udgiften til revision.

Under punkt E, Indkomne forslag, vil bestyrelsen fremkomme med et forslag til ændring af vedtægterne, så vi undgår den øgede omkostning.

Revisor Carl-Emil vil komme med en orientering herom.

Under dette punkt kan jeg oplyse, at revisor Peter Kjeldsen har fået nyt arbejde i Hornslet.

Bestyrelsen besluttede at forblive som kunde hos Kovsted og Skovgaard, hvorfor det i år er Carl-Emil der fremlægger regnskabet for os.

Velkommen til Carl-Emil.

 

Fremtiden:

I snart mange år har vi kunnet glæde os over at besøge flere interessante steder i Ebeltoft og omegn. Plus Ice, Lorentsen Vin, Maltfabrikken, Ebeltoft Gårdbryggeri, Aoife Coffee, Kvadrat, Militærhistorisk Samling, veteranbilerne på Lyngsbækgaard. 

Vi har også besøgt Hos Walter en hel del gange såvel på Nørrebakke som flere gange i Fiskerihavnen.

For et par år siden mislykkedes det desværre med besøg hos Andersen Winery i Vrinners, men flere fremtidige besøgssteder er i tankerne. 

Bestyrelsen vil i det kommende år overveje om hjemmesiden endnu engang skal skifte design eller om vi, som tidligere nævnt, indtil videre skal ”klappe hesten”, men følge med i, hvad der i øvrigt rør sig på Internettet. 

De tidligere nævnte serverproblemer medfører dog at vi er nødt til at opgradere en del på ”rygraden” af hjemmesiden og i samme ombæring vil vi forbedre hjemmesidens fremtoning på mobile enheder. 

Da foreningen til stadighed har en god likviditet, aktivitetsniveauet taget i betragtning, har vi på en tidligere generalforsamlingen drøftet en evt. anbringelse af likvider i værdipapirer.

Vores daværende revisor frarådede dog dette skridt og vi lader dem derfor indtil videre stå på bankkontoen. 

Jeg vil gerne afslutte min beretning med at rette en tak til alle vores medlemmer og annoncører for deres loyale bidrag. 

Og sidste men absolut ikke mindst vil jeg takke Bjørn for den store og utrættelige indsats han igen i år har lagt i foreningen og i hjemmesiden. 

Claus Pedersen

Dette site bruger Cookies. Hvis du klikker "Fortsæt" accepterer du dette.
Læs mere om brug af cookies og vores privatlivspolitik her...